حق طلاق

تاريخ ارسال: 5/5/1387 - 19:36
حق طلاق

مناقشات پایان ناپذیر حق مطلق طلاق مردان وامتیازات ویژه متقابل زنان در قوانین فعلی ایران که ظاهرا بمنظور جبران کاستی حق طلاق به ایشان داده شده است ودر غالب موارد نه تنها دردی از ایشان دوا نمی کند بلکه بر مشکلات ایشان و حتی مردان می افزاید از جمله مباحث رایج در اکثر خانواده هاست در این تالار به بررسی این حقوق وراهکارهای برون رفت می پردازیم