رفتار متقابل قضات و وكلاي دادگستري

تاريخ ارسال: 5/5/1387 - 19:35
رفتار متقابل قضات و وكلاي دادگستري

به موجب مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام شان وكيل همطراز شان قاضي بوده وقضات وكاركنان دادگاه بايد احترام وكيل را همانند قاضي پاس بدارند،با اين وصف به ندرت مشاهده مي شود در محاكم شان واحترام وكلا توسط قضات وكارمندان دفتري حفظ شود ،دلايل متعددي در اين باب قابل بررسي است ،به نظر شما وكلاي همكار چه تدبيري مي تواند در تعديل اين معضل موثر واقع شود؟